Όλες οι υπηρεσίες του my-radioshow.gr είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας. Η υπηρεσία «Μουσική χωρίς δικαιώματα» λειτουργεί κανονικά.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση
Mood Makers
ομάδα διαχείρισης my-radioshow.gr 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχουμε ξεκινήσει εργασίες για την τεχνική αναβάθμιση των υπηρεσιών του my-radioshow.gr. Υπάρχει πιθανότητα η υπηρεσία του jukebox να μην λειτουργεί κανονικά! Ζητάμε την κατανόηση σας!

Όροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο παρόν Διαδικτυακός τόπος-site (στο εξής ο «ιστοτόπος») έχει δημιουργηθεί από την «MOOD MAKERS» (στο εξής «MOOD MAKERS») για να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες και επισκέπτες του εν λόγω διαδικτυακού τόπου.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του ιστοτόπου. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους συγκεκριμένους όρους δεν θα πρέπει να προχωρήσετε στη χρήση του ιστοτόπου. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες/επισκέπτες αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συμμορφώνονται πλήρως με αυτούς.

Όσοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση του ιστοτόπου.

Η χρήση του ιστοτόπου από ανηλίκους επιτρέπεται μόνον με τη ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλειά τους, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων.

Η «MOOD MAKERS» δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση από χρήστες/επισκέπτες που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η «MOOD MAKERS» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει οποιαδήποτε χρονική στιγμή τους παρόντες όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες/επισκέπτες του ιστοτόπου για οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση ή αλλαγή.

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του ιστοτόπου διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του Περιεχομένου του ιστοτόπου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, προγράμματα, πηγαίος κώδικας, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών κλπ.), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει αποκλειστικά στη «MOOD MAKERS» ή στους Προμηθευτές του Περιεχομένου της και διέπεται από τις εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους χρήστες της αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της «MOOD MAKERS». Η «MOOD MAKERS»  επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/ και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στον ιστότoπο, ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους και εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό μας τόπο δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ ΧΡΗΣΤΗ

Οι χρήστες/επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του ιστοτόπου, καθώς και ότι θα τηρούν τους κώδικες δεοντολογίας που είναι αναρτημένοι σε αυτόν/ ή και προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Ο επισκέπτης / χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντισυναλλακτική, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ιστοτόπου της «MOOD MAKERS» και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ? αυτόν ή σε τρίτους ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της «MOOD MAKERS».

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι χρήστες/επισκέπτες συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του ιστοτόπου για:

* να προξενήσουν βλάβη σε οποιονδήποτε τρίτο, ενήλικο ή ανήλικο.

* να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που προσβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου ή έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά/ συναλλακτικά ήθη.

* να αποκτήσουν πρόσβαση, διαδώσουν, επεξεργαστούν, αλλοιώσουν και γενικότερα προσβάλλουν καθ? οιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών ή τρίτων.

* να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου της «MOOD MAKERS».

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους και το νόμο χρήσης του ιστοτόπου, οι χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τη «MOOD MAKERS» για κάθε θετική και αποθετική της ζημία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.

Ο χρήστης ρητά ενημερώνεται ότι για την χρήση της υπηρεσίας υπάρχει χρέωση ανά χώρα. Οι χρεώσεις είναι διαφορετικές για κάθε χώρα. Η μόνη άνευ χρέωσης χρήση είναι η «δοκιμαστική χρήση» (on-line demo) η οποία δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να πληροφορηθεί με πιο άμεσο τρόπο για την λειτουργία του ιστοτόπου.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Ο  ιστοτόπος  παρέχεται σύμφωνα με τις περιγραφές που υπάρχουν στο παρόν. Η «MOOD MAKERS»  δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση και δεν ευθύνεται για κανέναν λόγο ή αιτία για την ορθότητα, εγκυρότητα, πληρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ή συμβουλών που παρέχονται. H «MOOD MAKERS»  καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το σύνολο του Περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον ιστότοπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία όμως περίπτωση η «MOOD MAKERS» δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται κατά συνέπεια (ούτε καν από αμέλεια) για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη, από τη χρήση του ιστοτόπου. Το Περιεχόμενο και οι Υπηρεσίες παρέχονται από τη «MOOD MAKERS» ως έχουν, χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Σε καμία περίπτωση η «MOOD MAKERS»  δεν ευθύνεται για οιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από χρήστες/επισκέπτες του ιστοτόπου, ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του ιστοτόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών/ πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα / υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Η  «MOOD MAKERS» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του ιστοτόπου ή των servers της θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για του ιστοτόπου, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο της. Συνεπώς η «MOOD MAKERS» δεν φέρει ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση οποιασδήποτε ζημίας που μπορεί να προκύψει από την χρήση αυτών.

H «MOOD MAKERS» δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά/κλοπή διέπραξαν οι χρήστες του ιστοτόπου / της υπηρεσίας είτε εξ αμελείας είτε εκ προθέσεως σε τρίτους. Τυχόν κυρώσεις θα επιβαρύνουν τους χρήστες που διέπραξαν τις εν λόγο ζημιές / κλοπές. (π.χ. τυχόν κλοπές πνευματικής ιδιοκτησίας στα κείμενα και τις εκφωνήσεις των χρηστών)

Παρά το γεγονός ότι η «MOOD MAKERS» ούτε υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγχει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και γενικότερα του ιστοτόπου της, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να διακόπτει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή γενικότερα στον ιστοτόπου της, εάν λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος, το οποίο κατά την κρίση της βρίσκεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία και τους παρόντες όρους.

Ανωτέρα βία: Η «MOOD MAKERS» δεν φέρνει καμία ευθύνη όσον αφορά τυχόν παραβίαση των εν λόγω Όρων και Προϋποθέσεων λόγω ανωτέρας βίας. Ως λόγοι ανωτέρω βίας αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα, πόλεμος.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ

Η «MOOD MAKERS» δεν έχει καμία ευθύνη για την  τελική επιλογή αλλά και την μέρα/ώρα και γενικότερα για τον τρόπο μετάδοσης των ραδιοφωνικών εκπομπών των χρηστών του ιστοτόπου. Αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο σταθμός.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΔΩΣΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

Ο χρήστης συμφωνεί ότι κατά την μετάδοση της εκπομπής του θα ακουστεί το όνομα που δήλωσε κατά την χρήση της υπηρεσίας.

  • Ο χρήστης δεν έχει καμία οικονομικό ή άλλο όφελος από συμφωνίες (εμπορικές ή μη) που συνάπτει η εταιρία, ο σταθμός μετάδοσης, ή οι εμπλεκόμενοι στην υπηρεσία my-mix με τρίτους (πρόσωπα, εταιρίες κτλ) π.χ. εάν μπει κάποιος χορηγός στις εκπομπές.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Κανένα μέρος του παρεχομένου περιεχομένου στους χρήστες/επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί και δε μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράληψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/ επισκεπτών κατόπιν αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οιασδήποτε ευθύνης της Δικαιούχου.

"ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ" (HYPERLINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ  ΤΟΠΟΥΣ (WEBSITES).

Ο παρών Διαδικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων στους οποίους τυχόν παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (hyperlinks) ή διαφημιστικών banner, δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης / χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του και μόνο ευθύνη.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η «MOOD MAKERS» δύναται να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς οι χρήστες/επισκέπτες θα χορηγούν σε αυτήν κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία. Οι χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας αναγνωρίζουν και αποδέχονται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς για τους οποίους τα υποβάλλουν στη «MOOD MAKERS». Η «MOOD MAKERS» τηρεί τα προσωπικά δεδομένα κάνοντας χρήση διαδικασιών ασφαλείας και παρέχοντας τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και εμπιστευτικότητα στα προσωπικά δεδομένα του χρήστη.

Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης, άρθρο 12 ν. 2472/1997). Η πρόσβαση του στα αρχεία μας μπορεί να γίνει μόνο αν έχει έννομο συμφέρον και δικαίωμα και ύστερα από εισαγγελική παραγγελία. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης άρθρο 13 ν. 2472/1997).

Σε οποιαδήποτε στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, αντίρρησης ή άλλου αιτήματος που έχει σχέση με την περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων που έχει δηλώσει ως πραγματικά βάσει των διατάξεων του ν. 2472/1997.

Οι χρήστες/επισκέπτες ευθύνονται για τυχόν υποβολή προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων προς τη «MOOD MAKERS»  χωρίς σχετική εξουσιοδότηση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων προς αυτήν με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση. Εάν δηλώσουν  απρεπή, αναρμοστα κ.α ονόματα / ψευδώνυμα η εκπομπή τους δεν θα μεταδοθεί. Στην περίπτωση της εκπομπής (για το οποίο χρεώθηκαν με αποστολή SMS) τα χρήματα ΔΕΝ θα τους επιστρέφονται.

Προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται:

Σε περίπτωση που η πρόσβαση σε ιστοσελίδες ή υπηρεσίες του ιστοτόπου της προϋποθέτει την χρήση ονόματος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password) ή/και περαιτέρω στοιχεία (π.χ. Ε-Mail, Όνομα, Επίθετο, Ψευδώνυμο, Φύλο, Σταθερό Τηλέφωνο, Κινητό Τηλέφωνο, Ηλικία, Διεύθυνση) ο χρήσης/επισκέπτης ευθύνεται αποκλειστικά για τυχόν διαρροή ή αυθαίρετη ή παράνομη χρήσης αυτών από τον ίδιο ή τρίτους. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που προαιρετικά ή μη ζητηθεί φωτογραφία του χρήστη για την αποπεράτωση της διαδικασίας συμμετοχής. Απρεπής και άσεμνες φωτογραφίες σύμφωνα με την εταιρεία και τα χρηστά ήθη και έθιμα δεν θα γίνονται δεκτές και η συμμετοχή δεν θα καταχωρείται.

Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον Κωδικό Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα τη «MOOD MAKERS» για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας.

Η «MOOD MAKERS» δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης και των άλλων στοιχείων, καθώς επίσης να αρνηθεί την απονομή Κωδικού Πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΗ

Τα υποδείγματα αιτήσεων που εμπεριέχονται στον ιστοτόπο της, καθώς και οι υπηρεσίες που παρέχονται δυνάμει αυτών, δύναται να αντικαθίστανται/ τροποποιούνται/ καταργούνται οποτεδήποτε από τη «MOOD MAKERS», κατά τη διακριτική της ευχέρεια, και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι χρήστες/επισκέπτες του ιστοτόπου της απαγορεύεται να τροποποιούν ή παραποιούν τα υποδείγματα συμβάσεων που εμπεριέχονται σε αυτόν.

ΨΗΦΙΑΚΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ  - ΧΡΗΣΗ

Τα ψηφιακά φωνογραφήματα (τραγούδια και εν γένει μουσικά έργα), όπως επίσης και τα εικαστικά που εμφανίζονται και τα συνοδεύουν (εικόνες, εξώφυλλα, φωτογραφίες, κ.λ.π) ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στους Προμηθευτές του Περιεχομένου της Δικαιούχου (πχ Δισκογραφικές Εταιρείες). Απαγορεύεται αυστηρά κάθε άλλη αντιγραφή, αναπαραγωγή, περαιτέρω διανομή, διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο (συμπεριλαμβανομένου και αυτόν της διάθεσης μέσω του διαδικτύου (Internet) σε ανοικτό ή κλειστό forum, ιστοσελίδα, internet site, peer-to-peer κ.λ.π.), δημόσια εκτέλεση, ηχογράφησή των εν λόγω ψηφιακών φωνογραφημάτων καθώς και των δειγμάτων προεπισκόπησής τους, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια των Δισκογραφικών Εταιρειών. Τα ψηφιακά φωνογραφήματα προστατεύονται από το Νόμο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και οι παραβάτες διώκονται ποινικά.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ / ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσης δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε τυχόν διαφοράς που απορρέει από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

* Τις χρεώσεις των ως άνω υπηρεσιών μπορείτε να τις πληροφορηθείτε από τον ιστότοπο και από τον επίσημο τιμοκατάλογο (οι χρεώσεις δύναται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση).

Joomla templates by Joomlashine